zpět na tit.zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Základní funkce a manipulace s přijatými čísly

doplněná a upřesněná kapitola 6.

strana 3Vysvětlení směru sčítání, odčítání, násobení a dělení.


Na jasných příkladech se "naučíme" který znak a směr v jejich grafickém projevu funguje jako znaménko sčítání, násobení, odčítání a dělení.

Úseky přímek 11, 22, 33 a 55 mezi horní a dolní vodorovnou osou vytyčují čtyři pravoúhlé trojúhelníky, naznačené červeně (obr.13 příloha "E") .
Z jednotlivých číslic na vrcholech těchto trojúhelníků je možno odvodit schematické směry pro základní matematické operace: obr.12.
Trojúhelník A:
Trojúhelník B:
Trojúhelník C:
Trojúhelník D:
1 + 1 = 2
2 + 2 = 4
3 + 3 = 6
5 + 5 = 10
2 - 1 = 1
4 - 2 = 2
6 - 3 = 3
10 - 5 = 5

obr.12


Z tohoto je vidět, že směr zdola nahoru odpovídá směru sčítání, a proto jej označíme znaménkem ,,+".
Z obrázku 12, je dále vidět, že směr odčítání je opačný - tedy směr shora dolů. Označíme jej znaménkem ,,-".

Podobným způsobem je na obrázku číslo13, mimozemšťany popsáno násobení. První činitel násobení leží na dolní ose a druhý na horní. Kromě toho číslice na dolní ose představují desítky a číslice na horní ose jednotky. Výsledek násobení vznikne ve směru součtu zdola nahoru (což odpovídá dříve zjištěnému směru sčítání) sečtením čísel na dolní ose (desítek) a na horní ose (jednotek). Mechanismus této operace je naznačen na obr.13.
Trojúhelník A:
Trojúhelník B:
Trojúhelník C:
Trojúhelník D:
6 x 2 = 1 x 10 + 2 = 12
6 x 4 = 2 x 10 + 4 = 24
6 x 6 = 3 x 10 + 6 = 36
6 x 10 = 5 x 10 + 10 = 60

obr.13

Zvětšený obrázek v novém okně..

Výsledek násobení se pak objevuje ještě znovu na dolní vodorovné ose. Vrchol příslušného trojúhelníku, který směřuje k dolní ose, vyznačuje první číslici výsledného součinu, druhá číslice leží o jedno místo doleva. Z tohoto zjištění plyne, že směr násobení je zprava doleva. Analogicky je pak směr dělení v opačném směru tj. zleva doprava.

K tomuto přiloženému obrázku bych chtěl dodat a to je snad jediná hypotetická úvaha v celé této práci, že podle výše uvedeného materiálu se nemohu ubránit dojmu, že mimozemšťan neosloví násobení termínem "krát", ale nejpravděpodobněji " je nasčítáno". (Takže, 6 nasčítáno šesti se rovná 36, 6 nasčítáno čtyřmi se rovná 24 a další příklad třeba 11 nasčítáno 12ti se rovná 132 atd.)