zpět na tit.


zpět na tit.


předchozí strana

další strana

Základní funkce a manipulace s přijatými čísly

doplněná a upřesněná kapitola 6.

strana 1


V předchozích kapitolách jsme si ukázali, jak výtvarně zajímavá může být ,,pouhá" malá skupinka čísel. Nyní se posuneme v našem dekódování přijaté zprávy o krůček dál. S přijatými čísly a ciframi ze kterých se skládají, provedeme řadu různých docela jednoduchých a i pro úplného laika průhledných operací. Vše činíme proto, abychom zjistili zda ve skupině daných dvanácti čísel existuje nějaká zákonitost a zda se nám podaří nalézt nějaký řád.

Nejdříve se musíme seznámit s mechanismem, který se má používat při správném ,,čtení" přijaté mezihvězdné depeše. Postup se po objasnění základních pravidel ukazuje jako zcela logický a cílevědomý. V okamžiku pochopení způsobu vyjadřování již můžeme ,,souvisle číst" a přemýšlet o významu a správnosti nových zjištění. Díky zvládnutí a užívání jednoduchých matematických funkcí které nám mimozemšťí odesílatelé ukazují, máme jistotu že postupujeme správně.

Mimozemšťané ve své zprávě hojně používají grafického vyjádření a to na přímce, v rovině i v prostoru. Pomocí obrázků a zadaného klíče nám znázorňují, jak správně manipulovat se zpracovávanými čísly a jak jsou výtvarně podchycena nejdůležitější pravidla.

Přijaté impulsy.

Správnost způsobu přijetí signálu, konkrétně rozdělení do intervalů po dvanácti sekundách, plyne přímo ze zápisu čísel zaslaných mimozešťany. Každý signál, který byl vybuzen na svou příslušnou číselnou hodnotu, se táhl na této úrovni po dobu 11 sekund plus jedné sekundy nulové hodnoty, která odděluje tuto sérii od další číselné skupiny přijatých čísel. Pracujeme tedy se skupinou 11+1 = 12 impulsů v jedné celistvé sadě. Podíváme-li se na (obrázek 11c, příloha "C") všimněme si, že každé přijaté číslo jedenáct krát stejné hodnoty je obstaveno z každé strany vždy nulou. Jde tedy o shodný zápis z první části přiloženého klíče tj. jedenáct mezi dvěma nulami. "0 11 0" Takto nás mimozemšťané informují nejenom jak zprávu zaslali, ale jak je ji třeba chápat a číst. Podívejme se na výpis z počítače delawarského radioteleskopu a porovnejme jej s údaji zaslanými mimozemšťany. Dojdeme jednoznačně k závěru, že zpráva byla poslána né jinak než takto! 132 číselných znaků rozděluje 12 nul. 132/12 se rovná jedenácti znakům v jedné celistvé sadě a jak dále ještě uvidíme, číslem 132 je vždy udáván směr od vysílající planety k nám. Dále pak 132 v součtu 12ti nul se rovná 144 znaků po jedné vteřině = 144 sec. tj. čas celé přijaté zprávy.

Originální záznam signálu WOW, jak byl zapsán počítačem delawarského radioteleskopu ve státě Ohio v USA

Zvětšený obrázek v novém okně..Na (obrázku 11a, příloha "C") je znázorněna souslednost přijatých čísel včetně vyznačení jednotlivých intervalů (zahnutá červená šipka). První obdržené číslo (6) + jednosekundový oddělující interval byly přijímány po dobu 12ti sec., druhé číslo (14) + jednosekundový interval také po dobu 12 sec., v součtu za 24 časových jednotek a třetí číslo (26) + jednosekundový interval opět po dobu 12 sec. v součtu za 36 časových jednotek. Pro informaci jsou jednotlivé intervaly dle svého pořadí navíc mimozemšťany očíslovány (vyznačeno zeleným čtverečkem).

Na dolním (obrázku 11b, příloha "C") jsou červenými šipkami opět znázorněny jednotlivé časy (směr kolmý).První dvojciferné číslo, které vznikne složením číslic 1 a 2, tedy 12, dále pak čísla 24 a 36 označují časové intervaly. Tato čísla jsou čtena zdola nahoru ve směru červených šipek (obrázku 11b, příloha "C"), jelikož se jedná o obsah sdílený mimozemšťany, respektive jde o jimi sestavenou informaci.

Jak ještě uvidíme i nadále, na všech následujících obrázcích a ve všech schématech se objevuje pravidlo, že informace platné obecně jako zákony v celém vesmíru jsou zaznamenány a čteny shora dolů. Reprezentuje je číselná řada horního kótování, tedy zákon posloupnosti cifer tak jak jdou ve svých hodnotách za sebou. Proto je nutno tuto zákonitost respektovat, jelikož ji nelze za žádných okolností nikterak měnit. Naopak specifické informace pocházející od mimozemšťanů jsou vždy uvedeny a pochopitelně takto i čteny ve směru zdola nahoru a jsou interpretovány, lépe řečeno zastoupeny číslicemi a čísly jimi zaslaného poselství (dolní kótování). Protože jde o jejich informace jsou tedy čteny od jejich dolního časového horizontu což je pochopitelné, jelikož jsou to právě oni (tvůrci zprávy), kteří s těmito ciframi manipulují.

Další důležitou informaci kterou lze vyčíst z (obrázku 11b, příloha "C") je, že mezi ovály s červenými šipkami znázorňující jednotlivé časy (vertikální směr), jsou mezi nimi nanesena další číslice na vodorovných osách.

1+3+5+7=16 (horní kótování) a 6+4+6+0=16 (dolní kótování ). Chápeme-li horní kótování jako měřítko pro změření celé této přijaté zprávy, což činí 16 sloupců, je tedy nezbytné rozdělit i tato čísla zprávy na stejný počet cifer, tj. 6-14-26-30-19-5-0-1-1-0-0-1= (12 čísel) na 6-1-4-2-6-3-0-1-9-5-0-1-1-0-0-1 = (16 číslic).

Tato skutečnost je potvrzena i přiloženým klíčem a to druhou její částí. 0 1, která vyjadřuje způsob, jinak řečeno informaci, "dělit nebo rozdělit zprávu na jednotlivé jednotky!"