zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Matematická část 3

Pracovní plocha, doplněná kapitola 11.

strana 3


Obr. 33. Obrazec všech vynesených bodů - znázorňuje výchozí body v pracovní ploše. Jsou to dohromady body, které vznikly nanesením přijatých číslic do pracovní plochy zleva a zprava.

obr. 33

Zvětšený obrázek v novém okně..Získané body signalizují, že se jedná o části obvodů kružnic. Nakreslíme tedy tři kružnice tak, jak je patrné z obrázku (25, příloha " J" sada č.5 a6). Jejich středy leží na průsečíku vodorovné pomyslné čáry okomentované číslicemi 5-5 na svislých kótách a posunuté středové svislé osy o dva čtverce doprava (tj. o 1 + 1jednotku, které odpovídají prostředním číslicím první části klíče). Uprostřed obrázku jsou znázorněna čísla klíče. Nuly jsou v místech původního a posunutého středu. Původní středová svislá osa se nacházela na přímce mezi dvojicemi číslic 5-6 (horní vodorovné číslování) a 6-3 (dolní vodorovné číslování). Posunutá osa se nachází mezi číslicemi 7-8 (nahoře) a 0-1 (dole). Z tohoto bodu je teprve možno nakreslit tři soustředné kružnice, které procházejí vynesenými body.

Dále jsou v obrázku (obr. č.25 sada 1/2/3 příloha "J")., (obr. č.25 sada 4/5/6 příloha "J"). vyznačeny čtyři lomené čáry, které také vznikly proložením úseček přes vynesené body v pracovní ploše.

Jedná se o základní geometrický, zrcadlovitě sestrojený obrazec, který vychází z daných bodů a nelze jej smysluplně a logicky jinak sestrojit. V další práci ho budeme neustále doplňovat dalšími vkreslovanými informacemi, zadávanými mimozemšťany.
Přesto, že obrázek není zase natolik složitý pro pochopení ve svém nákresu, dokonce přímo se podbízí provést linie propojení tak jak je nakreslen bez jakéhokoli komentáře, snadno jej sestrojíme podle přiloženého klíče, abychom měli naprostou jistotu, že jsme postupovali správně. Nalistujme si (obr. č.25 sada 1/2/3 příloha "J")., (obr. č.25 sada 4/5/6 příloha "J").. Přiložený klíč poskytuje řešení, kde obdélník o straně 11 a 10 čtverců oproti sobě nabízí pracovní plochu o sto deseti základních čtvercích. Čtvrtý z této sady obrázků je výsledkem oboustranně nanesených bodů, které je potřeba propojit mezi sebou tak, aby nepostrádaly smysl a logiku. Řešení provedeme podle klíče, kde postupujeme zrcadlovitě vždy na obě strany!

1.) 0110 = 11 uprostřed a 10 na každou stranu (11 a 10 protilehlých čtverců je obdélníková základna celého obrázku).

2.) 0110 = 10 a 10 nahoře i dole (10 je počet čtverců vyhrazených pro měřidlo 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 horní kótování, dále počet číslic ve zprávě 6-1-4-.2-6-3-0-1-9-5 je rovněž 10 a platí pro dolní kótování) v součtu 20 nanesených bodů v této pracovní ploše.

3.) 0110 = Jedenáct mezi dvěma nulami. (Jedenáct mezi dvěma nulami se rovná jedenácti výtvarným prvkům, tj. 3 kružnice a 8 čar).

4.) 0110 = 01až 10 totéž v protisměru 01až 10. Pohled dvou svislých protilehlých stran (zrcadlovitě protisměrné kótovací sloupce).

5.) 0110 = 1 a 1 součet obou středových číslic (součet 1 + 1 je vzdálenost dvou čtverců mezi nulami, tj. oběma středy, kde teprve z druhého středu je možné opsat 3 soustředné kružnice).

6.) 0110 = 1 a 1 binárních číslic se rovná dekadickému číslu 3 ("11" binární číslice nás informuje o narýsování třech kružnic, tj. 3 celých, které jsou potvrzeny dvěma body na vnitřní (nejmenší kružnici) a to v jediném čtverci, jako 3 celé! Protisměrné jsou zlomky 01a 01 (necelé jednotlivé lomené čáry, zlomky)

7.) 0110 = 10 a 10 protisměrných v osmičkové soustavě = 8 dekadických. (Tři celé kružnice protíná osm čar spojených do dvojic, které se tak jako klíč dají číst z jedné i z druhé strany tj. protichůdně v obou směrech).

Pakliže jsme provedli vše tak, jak nás naváděl kód klíče v rukou mimozemského mistra výtvarníka, dostali jsme naprosto stejný obraz, jaký vznikl na hony vzdálené planetě.

Uvědomme si tento obrovský úspěch, kdy velikostně se mohou tyto obrazy od sebe sice lišit,
ale obsahově, a to zdůrazňuji, jsou naprosto shodné!

V důsledku tohoto posunutí středu a následného sestrojení kružnic došlo k prodloužení celého obrázku o čtyři svislé sloupce obdélníkové sítě. Vodorovné očíslování samotného obrázku jsme proto doplnili dole o cifry 0, 1, 1, 0, tj. první část klíče, a nahoře o čísla 11, 12, 13 a 14. (Obr.25/ 6té pořadí Příloha "J").. . Označeno žlutě.