zpět na tit.


zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Matematická část 2.

strana 9


Na obr.36. Další zápis čísla pí je obsažen přímo v nakreslených kružnicích - tedy pouze výtvarným způsobem:

Tři celé kružnice jsou svislými čarami rozděleny na 14 dílů. Tedy ,,tři celé,čtrnáct". Obr.36.K velmi přesnému záznamu Ludolfova čísla (na devět desetinných míst) jsme se již dopracovali rozborem (20,příloha "H"). Již tehdy jsme vypočítané číslo označili jako hodnotu čísla pí, protože je takto z naší pozemské matematiky známe. Kresby mimozemšťanů jsou však velmi důmyslné a nic neponechávají náhodě! Následující kresbou mimozemští odesílatelé zajistili správné pochopení významu vypočítaného čísla a příjemce tak získává perfektní kontrolu o správnosti identifikace Ludolfova čísla.
Na obrázku (26,příloha "K"), je slabým šedým rastrem znázorněn koridor, ve kterém jsme dříve identifikovali číslo pí. Zbývající část obrázku nám nyní poslouží ke znázornění geometrických útvarů, ke kterým se získané číslo pí váže.

Protažené šípy, znázorněné červeně, se svými vrcholy dotýkají největší (vnější) ze tří soustředných kružnic. Vodorovné řádky značí celá čísla a svislé sloupce zlomky. Horní průsečík je okomentován číslicemi 3-14. Dolní průsečík číslicemi 7-0. Oba hroty šípů (3-14 a 7-0) končí na společné vnější kružnici (respektive na jejím obvodu), znamená to tedy, že mezi čísly 3-14 a 7-0 je souvislost vztahující se k polovině obvodů jednotlivých kružnic. Obr.37.
Průměr těchto kružnic je okomentován uprostřed obrázku číslicemi 1-8 a současně zde také vidíme, že číslicemi 7-0 je svisle označena polovina obvodů kružnic. Znamená to tedy, že ,,polovina obvodu všech takto nakreslených kružnic odpovídá číslu 3,14". Číslice 1 - 8 vyjadřuje průměr kružnic, zatím co číslice 7 - 0 je označení pro polovinu kružnicového obvodu. Obr.37, též (obr.26,příloha "K"). Vysvětluje text v knize kapitola 12. Zapomenuté vědomosti...


Ludolfovo číslo po třetí:

Oba velké šípy se navzájem překrývají. Šípy vedoucí k číslicím 3 a 7 opět směřují k vyjádření 37, tedy části kružnice.obr.38.
Takto je řečeno, že označení 7-0 uprostřed obrázku a potažmo i u hrotu dolního šípu odpovídá "dílu", tj. části kružnice. Číslice 3 - 7 (37), ke kterým směřují hroty šípů, též vodorovně vymezují prostor 3 celé a (svisle) 7 + 7 dílků (tedy 14).Obr.39.
Číslice 3 a 7 (37), ke kterým směřují hroty šípů, vymezují prostor pro 3 celé, (vodorovné řádkování) a 7 + 7 na každou stranu dílů, neboli zlomků (tedy14). (Svislé sloupce.), obr.39.

Takto je tu důmyslně a názorně vyjádřeno, že číslo 3,14 se váže k jedné polovině obvodu kružnice. Dokonalost mimozemských kreseb však jde ještě dále! Z obrázku 40, a (obr.26,příloha "K") je patrné že hroty velkých šípů se od vnější, největší kružnice odvracejí a dva další takto ukazují na obvody střední a vnitřní kružnice. Tady mimozemšťané upozorňují, že ,,číslo pí se nevztahuje pouze k největší vnější kružnici, ale platí i pro ostatní dvě menší kružnice - tj. platí pro všechny kružnice vůbec!"

Červeně naznačené šípy nám tedy sdělují správné přiřazení zjištěného čísla pí k polovině obvodu jakékoli kružnice. Obr.40.
Další zajímavost, která plyne z: (obr.26,příloha "K")

Hroty šípů, které současně označují ,,díl 37", vytínají na největší kružnici úsek kruhového oblouku. Délka tětivy, která je příslušná tomuto kruhovému oblouku, se rovná délce první části klíče! ( 0 1 1 0 ) Pokud naneseme tento oblouk na zbývající část kružnice, zjistíme, že obvod kružnice rozdělí beze zbytku na 10 částí (oblouků) - na obrázku 41. Též (obr.26,příloha "K"), označeno křížky na obvodu velké kružnice. Znamená to, že kružnice má být dělena na deset částí. Body, které jsou na kružnici vyznačeny hroty šípů, určují ramena úhlů, vedeného od středu kružnice, který, jak se můžeme snadno úhloměrem přesvědčit, má velikost 36°. Je to logické, neboť celá kružnice o 360° byla rozdělena na 10 dílů po 36°. Toto číslo vyjadřuje i tu skutečnost, že tento úhel 36° je na obrázku přímo číselně okomentován: Na pravém svislém číslování vidíme, že šípy označují sedmičku a trojku a rozdíl (shora dolů) obr. 41.


73 - 37 = 36.

Dále z (obrázku 26,přílohy "K") vidíme, že ve vodorovném koridoru se nacházejí 3 řádky, jenž charakterizují 3 číslice 1, 2 a 3. V součtu je to 1 + 2 + 3 = 6 celých (protože jak již víme, vodorovně je značení pro celky). Kolmo na obvod kružnice jsou naneseny číslice 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28, jelikož svislé řádky vyjadřují zlomky. V celkovém zápise 6,28. Obrázek můžeme přečíst též jako 3+3 celé, vodorovně na každou stranu vpravo i vlevo od středu kružnic, plus součet všech svislých čtvrtinových dílů tj. 4 x 7. Dohromady čteme 6,28 ...tj. ,,šest celých dvacet osm pro celou kružnici".