zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Matematická část 2.

strana 8

Ludolfovo číslo podruhé.


Obr.34. Z obrázku je zřetelně možno vyčíst další modifikovaný zápis Ludolfova čísla:
Dvojitý bod v jednom čtverci, který vznikl nanesením dvakrát přijaté číslice 5, je nutno chápat jako výtvarný zápis dvou bodů, tedy dvou jedniček "11", což ve dvojkové soustavě jak jsme si již řekli značí číslici 3.
Dvě jedničky v jednom čtverci značí binárně 3 celé. Na horní a dolní lomené čáře, čteno od číslice 3 doleva, se nacházejí tři jedničky a nula (3 body a prázdný čtverec), kde hranice kružnice končí. Binární číslo 1110, převedené do desítkové soustavy, dává hodnotu 14. Po sloučení obou zápisů získáme číslo 3,14 ležící na středech kružnic. Tento zápis je vztažen pro obě poloviny obvodu kružnice, horní a dolní, kdy každá z nich odpovídá přibližné hodnotě Ludolfova čísla pí.

Pro ty, co se mnou nesouhlasí mohou obrázek přečíst i následovně. Střední část, 11bin se rovná tři dec v jednom čtverci a značí 3celé. Protilehlých dole i nahoře, tj.dvakrát 111 bin tj. dekadických 7, tentokráte končící na svislé přímce okomentované číslicemi 7-0 které jsou vždy značením pro polovinu kružnicového obvodu. Výsledek se potom rovná třem celým a 7+7zlomkům = 14. Zlomkům proto, jelikož jsou naneseny na lomené (zlomkové nebo-li zlomené čáry). Takto přečtený obrázek platí pouze pro jednu tj. pravou polovinu kružnicového obvodu. Obr.34.
Obr.35. Jiný zápis Ludolfova čísla se objevuje přímo v číslech na dolním vodorovném číselném záznamu:
6/14/26/30 : 19/5/0110 = 3,14 9888981

Čísla jsou v sérii rozdělena na prvočísla a čísla dělitelná jiným číslem. Dělenec je tvořen dělitelnými čísly a dělitel prvočísly. Podílem je přibližná hodnota čísla pí. Svislé čáry protínající oba středy udávají, že Ludolfovo číslo je zde uvedeno s přesností pouze na dvě desetinná místa. Obr.35.

0 11 0

Pro potvrzení se mezi svislými osami (původní a posunutou) nacházejí čísla 67 (horní vodorovný popis) a 30 (dolní vodorovný popis). Rozdíl je 67 - 30 = 37. Číslem 37, jak již víme, je vždy označena nějaká část celku, tedy necelá, nebo dílčí informace, zlomek atd. (Obrázek 25,příloha "J"šesté pořadí).

Obr.25 příloha J

Zvětšený obrázek v novém okně..Obr.25 příloha J pokračování

Zvětšený obrázek v novém okně..