zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Matematická část 2.

strana 7


Jinými slovy řečeno.
Číslo 12/12 představuje celek =1. Přiřadíme-li k tomu i obrácený sled čísel tj. 21/21 dostaneme v podstatě celky dva, které je třeba takto i zapsat, "první a druhý", 1 a 2 ! Číslice 2/2 jenž tyto vrcholy spojují udávají jasnou představu o tom, že tyto dvě cifry jsou záměrně spojeny v jeden celek a vyplývá to i ze samotného nákresu červeného trojúhelníku. Jde tu o informaci, že číslo obsažené v trojúhelníku sestává ze dvou číslic charakterizující desítky. Takže je ve finále zapíšeme jako dvojmístné číslo! Na pravém konci trojúhelníku mezi dvěmi vodorovnými celými čarami se svisle vyskytují zlomky: 56, 63, 70 (čteno shora dolů, tedy od číselné řady, neboť tyto informace nejsou výpočtem mimozemšťanů, jelikož Ludolfovo číslo je zákonitostí vesmíru). 7-0 je označení pro polovinu obvodu kružnice. V důsledku toho dochází k převedení číselných zlomků z jedné strany poloviny kružnice na protilehlou stranu a to pomocí otáčivé funkce nuly, takže je další zlomek převeden na druhou stranu celku a je nutno jej číst v opačném směru jako číslo 61. Znamená to, že takto je záměrně, řekl bych přímo demonstrativně naznačen oblouk znázorňující jednu polovinu kruhového obvodu, ke kterému se tyto informace vztahují. Obr29.Sepíšeme cifry těchto jednotlivých ,,zlomkových čísel" tj. necelých čísel, stojících za desetinnou čárkou tak, jak jdou za sebou, 56637061. V jejich sevření pak stojí celé číslice, vyňaté z trojúhelníku, tj."jedna a dvě" 1 a 2 (skladbou číslic ve sloučeném zápise = "12"celých) a když k těmto celým připíšeme jednotlivé zlomky, dostaneme výsledné číslo

12,56637061.

(Že se tu představuje jen část z té nekonečné plejády číslic Ludolfova čísla, potvrzuje i samotný součet jednotlivých cifer z kterých se toto číslo skládá, 12,56637061. Součet jednotlivých číslic nám dává číslo "37 = část celku").
Z červeného trojúhelníku je dále vidět, že toto číslo je mezi ciframi 1 a 2 (čísla 12) děleno číslicí 4 a zároveň je tu parné i výtvarné rozdělení tohoto trojúhelníku na čtyři čtverce, respektive na dva celé a dva rozložené čtverce, což opět charakterizuje dvě celé soudržné číslice a k nim náležející zlomky.

Z tohoto důvodu provedeme podíl:

12,56637061 : 4 = 3,141592653.

Toto je již hodnota Ludolfova čísla s naprostou přesností na deset číslic!

V tečkovaném oválu, nad červeným trojúhelníkem je na (20,příloha "H") kontrolní číslo "34" - tedy celkový ciferný součet, které tvoří zlomek. Tento kontrolní součet se zde vyskytuje proto, aby bylo jasné, že zadání jednotlivých číslic končící na pravé straně označením 7-0 tj. označením kružnicového obvodu se dále převádí a pokračuje dalšími zlomky na protilehlé obrácené straně trojúhelníku. Vydělíme-li těchto "34" devíti tj. počtem číslic ve zlomku L.č. tj.141592653 dostaneme,

34 : 9 = 3,77777...

Takto je charakterizována jednotková část tj. tři celé (trojúhelník)a do nekonečna se opakující perioda číslice " 7 ", charakterizující nekonečnou řadu desetinných míst Ludolfova čísla. Toto odpovídá skutečnosti, že Ludolfovo číslo je iracionální.
Z (20,příloha "H") můžeme dále vyčíst, že přímka vedená body 2-2 vyjadřuje klesající funkci a tomu odpovídají i klesající hodnoty zlomků, kde:

6 + 5 = 11
3 + 6 = 9
0 + 7 = 7

dále přetočeno na druhou stranu trojúhelníku (oblouková šipka)
6 - 1 = 5 ... přetočením dochází i ke změně znaménka, proto nyní rozdíl.

Zlomek sestává z lichých čísel seřazených dle velikosti od většího k menšímu, charakterizující klesající tendenci takto zapsaných zlomkových čísel. 11 - 9 - 7 - 5 = -10
Odpočtem jsou pak vyjádřeny desetiny, nebo-li to, že se jedná o necelá (zlomková) čísla.

Nakonec celá tato operace je pojištěna dalším výpočtem a její interpretaci lze přečíst z obrázku (čís.20 příloha "H"), i takto. Šest šestin a čtyři čtvrtiny, (zpětné čáry)jsou v podstatě dva celky a mezi nimi stojí jedna čtvrtina těchto dvou celků, tj. 0,25. Jde o zlomek, jelikož se nachází mezi dvěma celými čarami jako celky okomentovanými 6/6 a 4/4. Když si prohlédneme celé sepsané číslo, 12,56637061 snadno zjistíme, že jde v podstatě o 2 celé kružnice, respektive o dva celé jejich obvody,což znamená 2 x 6,283185307. Z těchto dvou celých tj. čtyř polovin obvodů se jedna čtvrtina potom rovná číslu 3,141592653. Jde tedy o logické potvrzení toho, co jsme si vysvětlili již na počátku.

Pro úplnost. Jestliže průměr celé hlavní depeše má v součtu všech přijatých čísel 100, pak její poloměr se bude nepochybně rovnat padesáti. A to je součet všech číslic horního i dolního kótování v tomto celistvém dílu. Horní kótování 1+2+3+4+5+6+7 dolní kótování 6+1+4+2+6+3+0 součet obou kót = 50