zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Matematická část 1.

strana 4


Obráceně, když podělíme 30 počtem všech přijatých čísel zprávy, tedy dvanácti, výsledek se rovná 2,5 (hodnota klíče).Celek, tj. kružnici o 360 stupních, podělíme 2,5 a dostaneme výsledek rovnající se 144 (časových jednotek) tj. naprosto přesné délce trvání zprávy, včetně jejího klíče i s mimočíselnými mezerami. 12 na druhou částí. (obr.11c, a 11d, příloha "C"). V neposlední řadě tedy obráceně.

Pakliže podělíme tuto základní jednotku "1" přijatých čísel dvaceti jednou, (udanou frekvencí klíče, směr vpravo) tj. 1 : 21 = 0,047619047, dále pak 1 : 12 (obrácená hodnota klíče nebo samotné
rozdělení této jednotky, směr doleva) se rovná 0,083333333, dostaneme v součtu číslo 0,130952380. Znásobíme-li toto číslo 12ti díly celé přijaté depeše, dostaneme čtvrtinový díl obvodu kružnice, tj. 1,571428571,
Sečteme-li jednotky klíče (číslice),jak jsme si řekli 2 + 1 = 3 krát součet desítek v tomto klíči obsažených, nebo chcete-li, nejvyšší dosažené hodnoty vybuzeného signálu, což je v podstatě totéž, dostaneme číslo 90, jenž opět čtvrtinový díl jen potvrzuje. (Jedna čtvrtina plného úhlu kružnice.)

Sečteme-li všechny jednotky zadané klíčem ve směru ke zprávě, respektive po směru šípu zprava do leva, 1+12+3 = 16, můžeme vyvodit závěr, že čísla 14, 26, 30, a 19 hlavní zprávy, je nutno rozložit na základní číslice, jak již bylo řečeno v úvodu přijaté depeše, abychom dosáhli právě těchto 16ti cifer. Jelikož 30 (nejvyšší vybuzená hodnota depeše) dělena třemi (součet cifer v klíči) = 10, uděláme mezi těmito ciframi vždy deset mezer. Hlavně však proto, jelikož jsme v podstatě rozložili desítky. Dokumentuje to (obr.11b,příloha "C"), dále pak (obrázek 12,příloha "D").

O tom , že jsme postupovali správně, nás přesvědčí, když k těmto 16ti jednotkám, které jsme sčítali ve směru šipky, přičteme i číslo 21(nosič zprávy), které je k této šipce v protisměru. Součtem 16 + 21 = 37 dostaneme jednak součet všech jednotlivých cifer hlavní přijaté zprávy, tj.: 6 + 1 + 4 + 2 + 6 + 3 + 0 + 1 + 9 + 5 = 37 a zároveň jejich počtem 10, nebo i součtem výsledku těchto cifer 3 + 7 = 10 nás informuje o rozmezí mezi těmito číslicemi. Za zmínku stojí i fakt, že klíč, který sestává ze šesti impulsů, rozdělený svou vlastní jednotkou, tj. 6 : 21 dává číslo 0,285714285. Číslo 30, nejvyšší vybuzená hodnota přijatého signálu, v podstatě konečná ve své naměřené hodnotě, se takto váže ke konci hlavní přijaté zprávy a konci jejího měřítka.

30 : 0,285714285 = 10 5


Číslo je skladbou číslic 10 a 5, jednak koncem číselné řady (měřítka) tj. 10 (horní kótování) a dále koncovou číslicí přijaté zprávy, tj. číslicí 5 (dolní kótování). Oba konce zprávy, spojeny svisle s hora dolů 10 a 5 , dávají sloučeným zápisem 105. Číslo 0,285714285 násobeno tentokrát samotným klíčem zprávy "11",se rovná číslu 3,142857143, tj. jedné polovině obvodu kružnice.

To značí, že celá jedna polovina přijaté zprávy (rozuměj bez klíče)se takto rovná jedné polovině obvodu kružnice! 2 obvody se tedy rovnají dvěma polovinám, tj.(zprávy a klíče), což je vyjádřeno natolik demonstrativně, že tu jde jednak o interpretaci celku, a zároveň jeho kruhový tvar je přesvědčivou informací pro otočení klíče v zámku přijaté zprávy tak, abychom dostali následné informace v průběhu dalšího dekódování přijaté depeše.
Pro nás je nyní důležitá tato první část klíče, tj. 0110, tedy ta část, která přesně zapadá do zámku hlavní číselné zprávy. Druhá část je manuál pro otáčení 01, a proto se nám objevuje až v návazností na kružnici s 360 stupni.(obr.37,příloha "M") přiřazená žlutá políčka.
Pro zajímavost uvádím, že je nutno dekóderem otočit v zámku právě čtyřikrát. Jen tak se nám otevřou části, jako matematická, kterou právě řešíme, dále astronomická, biologická a technická.
Představa klíče, tak jak jsem jej nakreslil, snad splňuje představu pro pochopení dané problematiky, která je ale nezbytně nutná právě pro obrazuschopnost, chceme-li se dozvědět důvod pro rozdělení tohoto dekóderu.Obr.25.Takto možno rozdělit KLÍČ ke zprávě. Funkční část a manuál.