zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Další významy čísel

doplněná a upřesněná kapitola 8.

strana 2


Součet 44 + 66 = 110 ...je, jak později uvidíme označení pro jednolité celky sestavené ze dvou částí.
Rozdíl 64 - 46 = 18 ... je potom označení pro polovinu celku

Mezi zpětnými přímkami, tj. jednotlivými celky 4/4 a 6/6 je zobrazeno číslo 25 (tedy čtvrtina). Obr.22.

obr.22Vraťme se ještě na skok k přímkám 11, 22, 33 a 55 na (obr.13,příloha "E") přímky procházejí body 1, 2, 3 a 5. Provedeme součet čísel, která jsou přiřazena přímkám vlevo od jejich průsečíku (tj. vlevo od bodu X, který jsme posléze označili jako nula):

-5 + (-3) + (-2) + (-1) = -11 ...součet zdola nahoru

v opačném sledu pak

-1 - (-2) - (-3) - (-5) = 9 ...rozdíl shora dolu

Provedeme rozdíl výsledků: 9 - (-11) = 20..protože se přímky sbíhají v bodě ,,X", je výsledek vztažen k tomuto bodu. Znamená to, že od přijaté zprávy k nule je vzdálenost 20 dílků. Stejně tak je -11 - 9 = -20 (totéž potvrzeno v opačném směru).

Tímto je potvrzena správnost nakreslení os, protože mezi dolní vodorovnou osou a nulou umístěnou nad osami je 20 dílků.

Mimo to je tento obrázek ukázkou toho, že na druhé straně za nulou je vždy buď číslo opačné (11 a -11), nebo otočené číslo (např. 1235 na 5321). Mimo to nula čísla od sebe dělí, rozděluje, nebo odděluje na čísti - v našem případě na 2 stejné části 10 a 10. Je to opětné potvrzení oprávněnosti používání desítkové číselné soustavy.

Desítková soustava je na základě dosavadních zjištění potvrzována čtyřmi způsoby:

1) Součet čísel zprávy je 100.

2) Počet číslic ve zprávě je 10.

3) Součet číslic získaný na základě ciferného rozkladu čísla zprávy 37, což je v ciferném součtu opět 3 + 7 = 10

4) Způsobem popsaným v předcházejícím odstavci pomocí přímek 1-1, 2-2, 3-3 a 5-5.