zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další str.

Další významy čísel

doplněná a upřesněná kapitola 8.

strana 1


Nalistujme si nyní (obr.19, přílohu "G"). Při podrobnějším pohledu na číslice zapsané na osách zjišťujeme:

a) Nula se nám na počátku depeše (levá strana obrázku) objevuje celkem 3x. Na dolní ose, jak jsme již řekli, znázorňuje počátek přijaté zprávy. Na horní vodorovné ose je nula v roli počátku číselné osy, která nám poskytuje měřidlo ke změření zprávy. Tyto dvě nuly jsou reprezentovány pouze svými nulovými hodnotami. Nad nimi (mimo vodorovné číselné osy) leží nula, která kromě své nulové hodnoty má též funkční význam, který jsme si již popsali na přílohách D, E, a F.

b) Součet všech zaznamenaných číslic na horní číselné ose je 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.

c) Součet číslic, která jsou přiřazena k jednotlivým bodům dolní vodorovné osy (tj. číslic získaných z jednotlivých čísel desítkového zápisu přijaté zprávy), je 6 + 1 + 4 + 2 + 6 + 3 + 0 + 1 + 9 + 5 = 37

Číslo 37 určuje vždy nějaký DÍL nebo ČÁST z celku (jak bude dále vysvětleno). Tato informace je zde přítomna proto, aby nebyl klíč mylně ztotožňován se základními informacemi obsaženými ve zprávě.

Klíč obsahuje tři jedničky a tři nuly. Tři jedničky se dají zapsat jako dekadický zápis čísla 111 a již jsme si objasnili to, že nula představuje dělení. Číslo 111 je tedy rozděleno 3x tj. na 3 díly, třemi nulami. Výpočtem zjistíme že, 111 : 3 = 37 (tedy jeden zlomkový díl).

Z tohoto zjištění ihned pochopíme, že klíč, respektive jeho první část, představuje druhý díl z celé zaznamenané sady 12ti čísel z kosmu.

d) Kromě stejnojmenných bodů 1-1, 2-2, 3-3, a 5-5, o kterých jsme již hovořili, se na vodorovných osách (obr. 19, příloha "G") objevují ještě další stejnojmenné body: 4-4 a 6-6. Těmito body opět proložíme přímky (tentokrát zpětné, protože jsou vedeny ve zpětném směru), které jsou na obrázku označeny 44 a 66.

Součet číslice a čísel (počátek dolního kótování) se rovná 6 + 14 + 26 = 46.

Číslice, které leží v průsečících přímek 44 a 66 s vodorovnými osami, dávají v dekadickém zápisu na dolní ose číslo 46. A na horní ose v opačném směru číslo 64.Obr.21.

obr.21