zpět na tit.zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Biologická část 2

strana 18


Z důvodu, abychom si tu dokázali nezávislé propojení jednotlivých informací v odlišných souborech, konkrétně pak této části, nalistujme si obrázek číslo 38, přílohy "N",
v matematickém souboru, který je zároveň předzvěstí vysílajícího zařízení, tj. vysílajícího radioteleskopu. V levé polovině obrázku jsou evidentně dva naměřitelné úhly 27 nula 27 stupňů, které se svými hroty dotýkají středové osy okomentované (odspodu) číslem 1-8. Ramena těchto úhlů na obr.čís. 3 přílohy "M" prochází svislým, úhlovým kótovacím sloupcem (levá strana obrázku) a přecházejí přes čísla 10 a 17 dále 19 a 26. Součet všech těchto čtyř čísel se rovná číslu 72. Tato skutečnost je dále potvrzena i tím, že středová osa 1-8 protínající střed obrázku, násobena čtyřmi cestami, tj. čtyřmi rameny úhlů, udává hodnotu čísla 72. (18 x 4 = 72) Uprostřed mezi úhly 27 0 27 se dále nachází z prvopočátečního svislého kótování číslice 5. Na jednotlivých ramenech jsou pak nanesena binární čísla 1 0 1 0 1 převedena do dekadické soustavy rovnající se 4 x číslu 21 = 84, plus dva samostatné body jimiž prochází svislý sloupec, který je značením pro jednu polovinu obvodu kružnice 7-0. Tímto celé číselné zadání a značení jednotlivých částí na této levé polovině obrázku končí. Rozpomeňme se, co říkal "pan mimozemšťan" na samém počátku matematického zadání.

"TAK, JAKO SE ČÍSLA Z JEDNOTLIVÝCH ČÍSLIC SKLÁDAJÍ, DAJÍ SE NA JEDNOTLIVÉ ČÍSLICE OPĚT ROZEBRAT".

Využijme této zákonitosti, která se v podstatě vztahuje na všechno, proč tedy ne na čísla, a sestavme číslo z předem zjištěných jednotlivých komponentů tak, jak jdou ve své důležitosti za sebou. První číslo 27027 se rozprostírá po celé polovině levé strany obrázku, je dominantní svou velikostí i číselnou hodnotou, a proto jej zapíšeme jako první část. Číslice 5 je součástí těchto dvou úhlů, jelikož je předzvěstí jedné pětiny plného úhlu kterým je číslo 72. Připíšeme tedy k číslu 27027 číslici 5 a následné číslo 72. Nakonec nám zbývá připsat hodnoty 4 x 21 + 2 = 86, které jsou součtem bin.čísel nanesených na ramenech úhlů čísla 27027 plus dvě samostatně ležící číslice (body) na svislém sloupci značeném 7-0, který celý tento soubor uzavírá, jako jeho dílčí část. Tato polovina je opět potvrzena v podobě s číslem pí. (27027 : 86 = 314,267) Výsledný zápis se rovná hodnotě čísla

Po zapsání takto zjištěného čísla následují v obrázku dvě dělící osy mezi jednotlivými polovinami. První je značení pro samotné rozdělení obrázku na dvě časti. Polovina takto označeného levého obvodu kružnice je okomentována číslem 7- 0, a značí tak jednu polovinu obvodu celku (kružnice). Druhá osa tj. 1- 8 je značení pro průměr, vyjadřuje přímý, nulový úhel, takže výsledné číslo, které bude za touto osou přečteno, bude zlomek. Na druhé, pravé polovině obrázku, hned za touto dělící osou, se nachází trojúhelník, který, jak již jsme obeznámeni z předešlých souborů, je značený číslem 132, jenž je dále dělený ve svém středu bin.čís.11 = dec"3".(132 : 3 = 44).
Jelikož se před výsledným číslem 44, nachází přímý, tj. nulový úhel, jak již jsem výše uvedl, je nutno jej přečíst jako zlomek 0,44. Tímto zlomkovým číslem ve směru dělení provedeme podíl.