zpět na tit.

zpět na tit.


předchozí str.

další stranaBiologická část 2

strana 16


Znamená to tedy, že k sestavení tohoto souboru bude zapotřebí opět dvou základních obrázků o stranách 11 x 11 polí, která se budou tentokrát PŘEKRÝVAT a to tak, jak je z nákresu obrázku číslo 12 a 13 patrné.

Zvětšený obrázek v novém okně..


První přijaté řádky základního obrázku dáme zrcadlovitě svisle k sobě a následně pak přes sebe, což nám dá v součtu takto překrytých horních dvou rohů číslici 2. Po otočení obrázku po obvodu kružnice se nám obrázky překryjí jednak celoplošně a zároveň se tak automaticky překryjí i konce dvou a dvou rohů, které jsou označeny číslicemi 2 a 2 (dva a dva rohy ve střední části obrázku), v součtu 4. Na nejspodnější části se nám automaticky překryjí opět dva rohy obrázků tak, že se dostaneme rovněž k číslici 2. Ve sloučeném zápisu dostaneme číslo 242, které, a to je velice důležité, nám zároveň udává polohu obrázku jak jej natočit, takže jsme nuceni postavit obrázek na koso a v této poloze jej pak číst. Když si takto překryté obrázky prohlédneme proti světelnému zdroji, zjistíme, že jsme některé jednotlivé čtverečky zaslepili a tím z výsledného obrázku vymazali. To znamená, že pro nás jsou v této fázi směrodatné pouze ty výsledné body, kterými světlo proniká a to tak, jak jsou znázorněny na obrázku čís.13.
Z přiloženého obr. číslo 13 je vidět i bez velké představivosti či fantazie, že se jedná o zjednodušenou kresbu radioteleskopu, tedy prostředku, který nám má sdělit patřičnou informaci. Už v první části při zobrazování mimozemšťanů jsme jednotlivé dekadické číslice převáděli do binárních číslic, takže z tohoto důvodu provedeme totéž..

Nakonec nemáme ani jinou volbu, jelikož výsledné body nejsou osazeny žádnými cifernými hodnotami. Jednotlivé takto zjištěné body převedeme do číselné binární soustavy a budeme je číst vždy od okrajů obrázku směrem k jeho středu. Vodítkem je skladba tohoto čísla

Dále pak o důvod víc, že spodní číslo bin.10101, rovnající se číslu dec."21" přečteme obousměrně od jeho protilehlých stran a není možné je ani jinak přečíst, takže ostatní čísla se musí podrobit tomuto řádu.