zpět na tit.
zpět na tit.


předchozí str.

další strana

Astronomická část

strana 5


V opačném směru k nim bude číslo obráceno na 231, a to již z toho důvodu, že jsme jej přetočili přes nulu(nulový úhel, vertikální, střed obrázku). Dále pak 12/1 tj. hrot šípu, kde v podstatě čas vzniká, a proto krát kmity v jedné časové jednotce obsažené,

12 krát 9192631770 se rovná číslu 110311581240

krát 21 (frekvence) rovná se 2316543206040

Toto číslo již naprosto dokonale demonstruje sestupnou a vzestupnou tendenci a jeho výpočet je potvrzen i obrázkem 39,(příloha "O"), kde 2x úhel 27 stupňů je osazen 4x binárním číslem 10101 = dekadických 21. (4 x 21 = 84). Ty končí na hrotu šípu úhlu 54 stupňů okomentovaném bin. číslem "11" = 3 dec.

84 x 3 = 252 x kmit Cs 9192631770 = 2316543206040

Celé toto číslo dělí jeden horizontální nulový úhel (proto děleno), který je označen na začátku i na konci koridoru číslicí 5, (5 + 5). Pro potvrzení je na samém počátku mezi úhly 27 a 27 stupňů ještě okomentován číslicemi 6 horní zápis a 4 spodní zápis, kde v součtu se pak rovnají opět 10-ti .

2316543206040 : 10 000 000 000 = 231,654320604
Na velké vnější kružnici je výseč (pravá strana obrázku) kótovaná číslicemi 3 a 7. Sloučeným zápisem 37 a to znamená, že se opět jedná o nějakou část celku. Z jedné celé kružnice se tedy jedna její část nazývá 0,37. Vynásobíme-li tento zlomek 0,37 x 987 tj. číslicemi ve středové části vztahujícími se k bodům pod nimi nakreslenými a přijmeme-li dva naměřitelné úhly, 135 stupňů, v našem případě zlomky, jimiž čísla procházejí, zápis bude vypadat takto:


(135 135 jsou dva naměřitelné úhly, proto zlomky. Vysvětluje obr.39, příloha "O" (předchozí str.) Dolní kótování (protilehlé k číslům 987) střední část vztahujícím se k vyneseným bodům se rovná číslu 91 násobena výsečí levé části vnější kružnice okomentované binárním číslem 100101001 rovná se dekadickému číslu 297.

91 x 297 = 27027