zpět na tit.

zpět na tit.

předchozí strana


Astronomická část 2.

strana 5


Že se těmito používanými mírami již řídíme a nápad máme bezesporu stejný, to samozřejmě nás kontaktující civilizace nemůže vědět a proto nám radí jak si tuto míru obstarat. Toto zjištění je předvídatelné, jelikož k dorozumívání s cizími civilizacemi pokud se týká měr je způsob takovéhoto zjištění pro komunikaci nejenom naprosto logický, ale zároveň jak je vidět i velice praktický.
Laicky řečeno, pakliže mistr krejčí změří proporce svého zákazníka (v našem případě vysílající planeta změří svého adresáta), nebude na základě tohoto měření žádný problém ušít dotyčnému na míru velice slušivý oblek. O tom že tento oblek ve finále padne jak ulitý nemá snad nikdo žádných pochyb. A tak již podruhé přináším stejný příklad: Dáte-li zprávu na hony vzdáleným včelám, že slon měří třistapadesát včel, budou vás s jistotou chápat, jelikož se dá předpokládat že je to míra která jim není cizí a které rozumí. Ale z metrů si nevezmou zhola nic.

Z tohoto příkladu je nad slunce jasné, že celý nákres je v našich pozemských mírách, což v této velikosti znamená, že se zde jedná o míry v milimetrech. Mnozí z vás mohou namítnout, že se tu vyskytnul nemalý problém. Jestli-že vzdálenost od středu galaxie k nám měří 33 milimetrů, a jeden milimetr se rovná jednomu tisíci světelných let což je v přepočtu 33000 světelných let, není přece možné, aby nakreslená vzdálenost mezi hvězdou Nash a naším Sluncem byla 1,17 milimetrů jak je na tomto obrázku znázorněno. Podle tohoto nákresu by se vzdálenost mezi těmito hvězdami musela zákonitě rovnat číslu 1170 světelných let, což je v rozporu s původním tvrzením mimozemšťanů a to o desetinásobek. Ale i další výpočet, tentokrát opačným směrem hovoří o 117 světelných letech, kde odspodu číslo 27027 děleno neustále zvýrazňovaným číslem vysílající planety tj. 231 = 117. V čem tedy spočívá problém? Jak výtvarně situovat jednu setinu milimetru do takto malé výseče nákresu, aby byla vůbec postřehnutelná, nehledě na nesmyslnost provedení.

Z tohoto prostého důvodu se mimozemšťané rozhodli k řešení, kde mezeru mezi těmito dvěma objekty záměrně zvětšili na desetinásobek a to pro jeho proveditelnost, vizuální představivost a pochopení. Úmyslně takto zkreslenou informaci pak upravili svým následným výpočtem, aby ji zredukovali do odpovídající velikosti a tak se dostali do reálu. Číslo 1170 je ve své podstatě děleno výtvarným prvkem přímého, nulového úhlu, tj. znakem "0", které jsme dostali ze součtu 99 + 81 = 180. Toto nulové označení se zároveň promítá a vztahuje k nejspodnější části nákresu k jeho středu dolního kótování což značí, že je přítomno mezi čísly 27 a 27 (27 0 27). Hned za tímto nulovým úhlem se nachází vertikála protínající nově zřízenou rovinu galaxie která je osazena na svých koncích ciframi 5 a 5 v součtu 10. Jelikož nula supluje dělící znaménko, což provází všechny soubory přijaté depeše bez rozdílu, zadané údaje přečteme následovně a to ve směru od nás k nim 1170 : 10 = 117 (světelných let).
V opačném směru tj. od nich k nám bude platit výpočet od spodního kótování 27027 : 231 což je rovněž 117. Aby nebylo pochyb, že se skutečně jedná o světelné roky, číslice ve svém pořadí nahoře 8 a 9 pod nimi dole 9 a 1 ve svém sloučeném zápisu 8991 sestaveného opět do oblouku ve tvaru obráceného písmene "C" tj. jedné poloviny obvodu kružnice jsou rozděleny, tedy "děleny" přímkou, jenž přechází přes hrot šípu, která je okomentována v součtu se rovnající číslici 3. (1 + 2 = 3). Následně pak 8991 : 3 = 2997 a to je číslo zredukované na jednu setinu rychlosti světla. (c = 299792 km/s děleno stem). Potvrzení tohoto výpočtu, který jde tentokrát ze směru od mimozemšťanů tj. zdola nahoru, je součet jednotlivých číslic každého ze tří čísel na spodním kótovaní. Jsou to čísla 27, 27 a 54 rozděleny na jednotlivé cifry, kde jejich součet se rovná třem devítkám. (2+7=9, 2+7=9, 5+4=9) Takto zapsané tři výsledné devítky jako číslo 999 násobeny třemi, tj. počtem čísel z kterých vycházejí se rovnají číslu 2997. V porovnání se jedná o naprosto stejnou vzdálenost jakou jsme vypočítali od nás k nim tj.z hora dolů. Toto stejné dvojí zadání a to jak vzdáleností planet, tak i rychlosti světla v obou směrech znamená v praxi jediné. "Pakliže budete v budoucnu odpovídat na toto poselství" říkají mimozemšťané, "použijte měr odvozených od obvodu vaší planety, budeme Vám rozumět". Co k tomu ještě dodat? Snad už jedině "BINGO!"