zpět na tit.zpět na tit.


předchozí strana

další strana


Astronomická část 2.

strana 4


Dále se tu zjevně hovoří o části vyjádřené číslem 9999,99, která je souhlasná s jednou čtvrtinou obvodu naší planety a lze tedy logicky předpokládat, že když se jedná o obvod, bude tato informace vyjádřena kružnicí, v našem případě jejím čtvrtinovým dílem. Vraťme se k horní a dolní ose měřítka a to k její středové spojnici která je okomentovaná ciframi nahoře pět, dole šest, taktéž i obráceně, což je v součtu 121. Toto číslo je číslem, které označuje lépe řečeno upřesňuje prostor ve které části galaxie se nachází život, (viz. původní astronomická část obr.čís. 2). To znamená, že tu máme další informaci a to o intelektu který tuto zprávu zpracoval. Ze středu této svislé osy pět čtverců nahoru a pět dolů opíšeme kružnici o průměru 64mm, která koresponduje s hrotem šípu, který se nachází mezi šesti čtverci nahoru a čtyřmi dolů, 6-4. Takto opsaný obvod kružnice nám pak protíná číslice 3-7 na horní vodorovné ose a 4-0 na spodní vodorovné ose přijatých čísel. Takže na horní ose máme informaci o části kružnice (37), zatím co na spodní ose je zaznamenán celek (40). Svisle s návazností na tyto číslice pak dostaneme spojení cifer na levé straně směr dolů 3-4 a na straně pravé 7-0. Z takto získaných číslic po obvodu této kružnice dostaneme následující informace!

1.) Číslice na obvodu kruhu jsou řazeny vždy do dvojic. (37, 70, 34, 40.)
2.) Číslem 37 je vyjádřena část která se bude vázat k některému úseku na tomto kružnicovém obvodu.
3.) Shora dolů. Číslo 70 které je značením pro polovinu obvodu kružnice a nachází se v pravé části od svislé středové osy čísla 56 nám napovídá, že umístění dílu se bude nalézat právě na této polovině narýsované kružnice.
4.) Číslo 9999,99 se váže k jedné čtvrtině obvodu naší planety jak jsme si již řekli a proto bude přítomno v některém bodě vpravo od vrcholu trojúhelníku nově zvolené galaktické osy. Na druhé, levé polovině kružnice máme naneseny číslice 3-4 čteno shora dolů, které vyjadřují zlomek jelikož se nacházejí mezi dvěma celými čarami a jedná se tedy o tři čtvrtiny jenž v součtu s pravou stranou tj. jednou čtvrtinou vyjádřenou číslem 9999,99 udávají celek.
Jelikož získané informace jsou umístěny po celém obvodu jak vpravo tak i vlevo kružnice, je takto velice důmyslně řečeno, že se jedná o celý obvod naší planety a je to vyjádřeno číslicemi 4-0 na dolní ose přijatých čísel, kde ze čtyř částí, jak jsme se již několikrát přesvědčili je sestaven celek. Obr. čís. 5

Zvětšený obrázek v novém okně..


Všimněme si, že nově zřízenou galaktickou rovinu vpravo od hrotu šípu protíná oblouk kružnice. V tomto protnutí vznikl předěl který je značením, ve kterém je přítomna naše planeta. Dáme si nově vzniklou galaktickou rovinu vodorovně, jak již samotný název napovídá a ve směru sčítání tj. ze směru zdola nahoru provedeme součet čísel které spolu souvisí 99 + 81 = 180. Takto dostaneme přímý, nulový úhel, který nás vždy provázel všemi soubory a dělil čísla 27 a 27 na dvě části což dělá i nyní. ( 27027 ). Provedeme-li druhý součet tentokrát 99 + 18 dostaneme výsledné číslo 117. Toto číslo " JEDNOSTOSEDMNÁCT ", je číslem pro nás né zase tak neznámým či cizím. Jedná se o vzdálenost SLUNCE - NASH s kterým jsme se již seznámili v předešlém astronomickém souboru, kde bylo uvedeno jako vzdálenost těchto dvou hvězd. Díky tomuto nákresu si dokážeme nejenom vizuálně představit vzájemné umístění těchto dvou objektů v galaxii, ale zároveň je tu výpočtem zakomponována i vzdálenost těchto dvou hvězd jedné od druhé. Další neméně závažná informace vyplývající z této části nákresu je i vzdálenost našeho Slunce od středu galaxie, která vychází ze středového bodu mezi šestkou a trojkou nacházející se ve středu původní osy zobrazené galaxie.
Samotný střed naší Galaxie, jak je z nákresu patrné má krátkou středovou příčku zobrazenou na původní ose přijatých čísel mezi číslicemi 6 a 3, z jejíchž konců se teprve odvíjí jednotlivá ramena. Celá tato práce je postavena na poměrných velikostech ze kterých také vychází a celá práce je jim podřízena. Takže teprve nyní je naprosto evidentní, proč na počátku tohoto souboru byla naše planeta označena pouze čtvrtinovým dílem obvodu kružnice. Důvod je prostý. Mimozemšťané totiž odvozují délkové míry pro tuto pro nás specielně složenou zprávu od čtvrtinového obvodu naší planety a nabádají nás, abychom udělali totéž. Pro případné nepochopení tohoto dílu, je třeba se vrátit k předchozí astronomické části kde je velice důmyslným zpracováním mimozemských tvůrců popsáno, jak máme postupovat a z čeho vycházet, abychom dosáhli těchto, námi již půl století používaných měr.