zpět na tit.zpět na tit.


předchozí strana

další strana


Astronomická část 2.

strana 2


Nyní k samotnému řešení: Schémata nanesení bodů zleva i zprava přílohy "J" obr.25 pořadí 2 a 3 rozděluje vodorovná osa označená číslicemi 5 a 5. Toto značení nás v podstatě provází ve všech schématech, které z tohoto souboru vycházejí. Pracovní plocha je tedy číslicemi 5 a 5 rozdělena na horní a dolní polovinu.
Na všech obrázcích přílohy "J", na horní polovině v její levé části je nad středovou číslicí 5 číslice šest a na dolní polovině pod číslicí 5 se nachází číslice čtyři. Na obr. čís.37 přílohy "M" se k těmto cifrám na této levé straně vztahují jednotlivé body, které jsou vynesené hned za nimi ve směru vpravo a to na vodorovných úsečkách končících na svislém sloupci okótovaném odspodu ciframi 1 a 8.

Jelikož jsou tyto jednotlivé body tj. jednotky naneseny na čtvercích, budeme na ně nahlížet jako na označení pro čtverce a hodnotu těchto čtverců přečteme z číslic nad a pod středovou hranicí rovnající se značení 5 - 5.
Je tedy nutno je přečíst jako šest čtverců nahoře a čtyři čtverce dole, ve sloučeném zápise 64. Neméně důležitá je zároveň i informace, že protilehlá pravá strana obrázku je postavena zrcadlovitě k levé straně a v součtu obou se pak rovnají 64 + 46 = 110. Tedy číslem jenž charakterizuje jak již víme z předešlých souborů celek.

Na obr. čís.1 napříč rameny takto vzniklé pomyslné galaxie v její pravé horní části propojíme číslice 5 a 5 spojnicí tak, jak jsme již poučeni z přílohy "J". Druhou přímku povedeme od středu galaxie tj. od číslice 3 v protisměru cifer 5 - 5 k číslu 110, které je číslem konečným, vycházející ze součtu měřítka horního kótování. (11 + deset dílů mezi jednotlivými číslicemi, tj.11x10 =110). Hrot šípu (vrchol trojúhelníku), který nám takto vyšel z protnutých čar se nachází na svislém kótovacím sloupci který je označen od spodu číslicemi 1 - 8 a zároveň se nachází v rozmezí mezi šesti čtverci od hrotu šípu nahoru a čtyřmi čtverci od hrotu šípu k dolní části původního středového rozložení. Propojení mezi středem galaxie označeném číslicí 3 a koncem galaxie v horní pravé části rovnající se číslu 110, nás upozorňuje na nově zadanou galaktickou rovinu. Znamená to, že v bodě na protlých přímkách značených 5-5 a 3-11 se nachází vysílající planeta, což je zároveň potvrzeno i takto vzniklým vrcholem trojúhelníku který má v součtu svých protilehlých stran číslo 12. Svislý zápis 1 + 8 = 9 plus vodorovně 1 + 2 = 3 se rovná dvanácti. Třeba připomenout, že s tímto faktem jsme byli obeznámeni již v minulých přílohových částech, kde právě na hrot tohoto šípu nepozemšťané situovali svou vysílající planetu, kterou okomentovali číslem dvanáct jednin. Viz. příloha "O" obr.39 Spojnice mezi středem galaxie a koncem měřítka se v této horní části dále rozděluje na tři díly, jelikož se v tomto bodě nacházejí jak je z nákresu patrné tři jedničky. Jedenáct jako koncové číslo měřítka a jedna, jako koncová číslice klíče. V dalším pokračování jsme přinuceni celý obrázek pootočit tak, abychom galaktický střed označený cifrou 3 a konec galaktické roviny označený rovněž třemi jednotkami tj. 111, dostali do horizontální roviny. Jen tak se nám podaří realizovat záměr mimozemšťanů jak nastavit a zkompletovat výsledný obrázek se skutečnou galaktickou rovinou.

Ještě než tak učiníme, sečtěme čísla patřící od středu k pravé části původní galaktické roviny tj. 30 + 19 + 5 = 54. Toto číslo, dříve vyjádřeno úhlem 54 stupňů je opět i zde a je rozděleno na dvě části 2 x 27, tedy přesně tak, jak tomu bylo i v předminulých souborech. To nás ubezpečuje o tom, že takto sestavený komplex jsme provedli správně. Nakonec totožnost je patrná i z obrázku 39 přílohy "O", který jak vidíme v jeho levé části je úhel 54 stupňů, který sestává ze dvou naměřitelných úhlů 27 a 27 stupňů s nulou uprostřed, které se dotýkají svými hroty sloupce označeného a čteno od spodu číslicemi 1 a 8. Tímto značením 18 zároveň procházejí, jelikož se objevuje i ve vodorovném koridoru středové osy jako nulový úhel, který je označen číslicemi 5 a 5, obr. 37 přílohy "M".

Obr. čís.1 je tedy rozšířenou obdobou nákresu přílohy "O" a "M", kde je naprosto dokonale vyjádřena nezaměnitelná podobnost z nákresem naši Galaxie, takže základna námi sestrojeného trojúhelníku osazena přijatými čísly 3 0, 1 9 a 5, v součtu 54, z této předlohy jasně vycházejí. "Opakovaně řečeno!" Toto číslo rozložené na dvě části se skládá z čísel 27 a 27 na každou stranu od středu trojúhelníku, který je rovněž jako na obrázku čís. 39 přílohy "O",okomentován středovými číslicemi 1 - 8 eventuelně 8 - 1, které ve spojení jednotlivých číslic dávají hodnoty od spodu 18 nebo protisměrně 81. Obě alternativy jsou správné, jelikož jedno zadání vyjadřuje specifické údaje mimozemšťanů, druhé pak zákonitosti tohoto vesmíru. Nakonec v součtu těchto protisměrných čísel tj. 81 + 18 = 99 najdeme v konečné fázi přímý vztah k tomuto číslu.